அரசு பள்ளிகளில் மாணவர் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும்

அரசு பள்ளிகளில் மாணவர் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும்