தமிழக சுகாதாரத்துறை செயலர் பீலா ராஜேஷ் வணிகவரி மற்றும் பதிவுத்துறை செயலராக மாற்றம்.