ஜாக்டோ-ஜியோ போராட்டத்தில் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்ட நாட்கள் நீங்கலாக தேர்வு நிலை ஆணை வழங்கலாம் என்று மாண்பு மிகு தமிழக முதல்வர் தனிப்பிரிவில் பெற்ற தகவல் !

ஜாக்டோ-ஜியோ போராட்டத்தில் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்ட நாட்கள் நீங்கலாக
தேர்வு நிலை ஆணை வழங்கலாம் என்று மாண்பு மிகு தமிழக முதல்வர் தனிப்பிரிவில் பெற்ற தகவல் !

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE CM CELL LETTER