கல்வி கட்டணங்கள் மற்றும் புத்தக கட்டணங்கள் செலுத்த பெற்றோர்களை கட்டாயப்படுத்தும் பள்ளிகள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் - ஆட்சியர் எச்சரிக்கை