தமிழ்நாடு டிஜிட்டல் டீம் -புதிய கல்வி ஆண்டில் பெற்றோர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் ஆசிரியரின் பணிகளும்.. கருத்தாளர்- திரு, என். மூர்த்தி போதிமரம்

தமிழ்நாடு டிஜிட்டல் டீம் -புதிய கல்வி ஆண்டில் பெற்றோர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் ஆசிரியரின் பணிகளும்.. கருத்தாளர்- திரு, என். மூர்த்தி
போதிமரம் நிர்வாகி..21.06.2020. காலை 11.00மணி..
Topic: புதிய கல்வி ஆண்டில் பெற்றோர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் ஆசிரியரின் பணிகளும்..
Time: Jun 21, 2020 11:00 AM Mumbai, Kolkata, New Delhi
 
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 732 846 6633
Password: tndigital