10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் தொடக்கக்கல்வி இயக்கத்தின் கீல் பணிபுரியும் அலுவலர்கள், தலைமை ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களை ஈடுபடுத்த தொடக்கக்கல்வி இயக்குனர் செயல்முறைகள்

10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் தொடக்கக்கல்வி இயக்கத்தின் கீல் பணிபுரியும் அலுவலர்கள், தலைமை ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களை ஈடுபடுத்த தொடக்கக்கல்வி இயக்குனர் செயல்முறைகள்