10 , 11ம் வகுப்பு விடைத்தாள்கள் ஒப்படைக்க கடைபிடிக்க வேண்டிய விதிமுறைகள் மற்றும் இணைப்புகள் - Proceedings