வரும் கல்வி ஆண்டில் கற்றல் , கற்பித்தலில் ஏற்படக்கூடிய இடர்பாடுகளை ஆராய குழு அமைத்து பள்ளிக்கல்வித்துறை அரசாணை வெளியீடு. ( GO NO : 68 , DATE : 12.05.2020 )

வரும் கல்வி ஆண்டில் கற்றல் , கற்பித்தலில் ஏற்படக்கூடிய இடர்பாடுகளை ஆராய குழு அமைத்து பள்ளிக்கல்வித்துறை அரசாணை வெளியீடு. ( GO NO : 68 , DATE : 12.05.2020 )

click here to download-pdf file