தொடக்க கல்வித்துறை இயக்குனர் அலுவலக அதிகாரிகள், ஊழியர்கள் பணிக்கு வர உத்தரவு!

தொடக்க கல்வித்துறை இயக்குனர் அலுவலக அதிகாரிகள், ஊழியர்கள் பணிக்கு வர உத்தரவு
 
வரும் திங்கள் கிழமை முதல் பணிக்கு திரும்ப வேண்டும் - தொடக்க கல்வித்துறை உத்தரவு.