பணியாளர் கூட்டுறவு சிக்கன நாணய சங்கம் கடன் செலுத்த 3 மாதம் அவகாசம் - கூட்டுறவுச் சங்க பதிவாளர் கடிதம்