ஜூன் மாத இறுதிக்குள் 12 ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்படும். மாண்புமிகு பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர்

முக்கிய செய்தி:

ஜூன் மாத இறுதிக்குள் 12 ஆம் வகுப்பு
தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்படும்.

மாண்புமிகு பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர்.