10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு ஜுன் 3வது வாரத்தில் தேர்வு நடத்த தேர்வுத் துறை முடிவு

10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு ஜுன் 3வது வாரத்தில் தேர்வு நடத்த தேர்வுத் துறை முடிவு