அகவிவைப்படி நிறுத்த உத்தரவை ரத்து செய்ய கோரிக்கை

அகவிவைப்படி நிறுத்த உத்தரவை ரத்து செய்ய கோரிக்கை