அரசு ஊழியர்கள் ,ஆசிரியர்களின் அகவிலைப் படி , ஈட்டிய விடுப்பு ரத்து செய்தது குறித்து ஆசிரியர் சங்கங்கள் கேள்வி -

அரசு ஊழியர்கள் ,ஆசிரியர்களின் அகவிலைப் படி ,  ஈட்டிய விடுப்பு ரத்து செய்தது குறித்து ஆசிரியர் சங்கங்கள் கேள்வி -