தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வித் துறை என்ற இணைய தளத்தின் வழியே வீட்டிலிருந்தே பாடங்களைக் கற்க வழிவகை செய்துள்ளது.

https://youtu.be/IPDtBUDwhZM


 https://e-learn.tnschools.gov.in/
தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வித் துறை

என்ற இணைய தளத்தின் வழியே வீட்டிலிருந்தே பாடங்களைக் கற்க வழிவகை செய்துள்ளது.


இந்த வாய்ப்பினை நன்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு பெற்றோரும் மாணாக்கர்களும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றனர்.