தமிழகத்தில் ஊரடங்கை நீட்டிக்க மருத்துவக் குழு பரிந்துரை