கூட்டுறவு சங்கங்களில் கடன் பெற்றவர்கள் செலுத்த வேண்டிய தவணை பற்றிய நடவடிக்கை