144 தடை உத்தரவு காரணமாக மாற்றுத்திறனாளி அரசு பணியாளர்கள் அலுவலக பணி மேற்கொள்வதிலிருந்து விலக்கு அளித்து ஆணை -

 144 தடை உத்தரவு  காரணமாக மாற்றுத்திறனாளி அரசு பணியாளர்கள் அலுவலக பணி மேற்கொள்வதிலிருந்து விலக்கு அளித்து ஆணை -CLICK HERE- TO DOWNLOAD