03.05.2020 வரை நீட்டிக்கப்பட்ட இரண்டாம் கட்ட ஊரடங்கு உத்தரவு காரணமாக பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள் குறித்த வழிகாட்டுதல் - தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியீடு - நாள்: 15.04.2020

03.05.2020 வரை நீட்டிக்கப்பட்ட இரண்டாம் கட்ட ஊரடங்கு உத்தரவு காரணமாக பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள் குறித்த வழிகாட்டுதல் - தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியீடு - நாள்: 15.04.2020