சிறப்புக் குழந்தைகள்(SPECIAL CHILD )உள்ள தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு கூடுதலாக சிறப்பு விடுப்பு (SPECIAL LEAVE) ஆறு நாட்கள் அனுமதித்து அரசாணை எண் -39/ நாள்-23.03.2020 வெளியீடு