சாதாரண தொலைக்காட்சியை smart TV ஆக ரூ. 2000 செலவில் மாற்றும் வழிமுறை