தங்களது சேமிப்புக் கணக்கை தலைமையாசிரியர் மூலமாகவே ஊதியக் கணக்காக (Salary Package) மாற்றிக் கொள்ளலாம் - முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள்!!