பான் ( PAN ) அட்டை எண் ஆதார் ( Aadhaar ) அட்டையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதா? எவ்வாறு தெரிந்துகொள்வது?

பான் ( PAN ) அட்டை எண் ஆதார் ( Aadhaar ) அட்டையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதா ? இல்லையா ? என்பதை அறிய....
 
1.Enter PAN and Aadhaar Number.
2.Click on 'View Link Aadhaar Status'
3.The status of the linking is displayed in the next screen.
Check PAN Card is Linked with Aadhaar Card or not.