கொரோனா வைரஸ் பாதுகாப்பு நடவடிக்கையின் பொருட்டு கீழ்கண்ட நடவடிக்கைகளை உடனடியாக செயல்படுத்துமாறு CEO செயல்முறைகள்