ஜேக்டோ- ஜியோ சார்பில் ஒரு நாள் ஊதியம் வழங்க முடிவு