பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு ஒத்திவைப்பு சார்ந்து -அரசு தேர்வு கள் இயக்குநரின் செயல்முறைகள்