ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் ஒன்பதாம் வகுப்பு வரை தேர்வுகள் ரத்து. அனைத்து மாணவர்களும் தேர்ச்சி செய்ய வேண்டிய நடைமுறைகள் குறித்த பள்ளிக்கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு.