+2 தேர்வு எழுத முடியாத மாணவர்களுக்கு தேர்வு எழுதுதல் சார்பாக இயக்குநரின் செயல்முறைகள்