முக்கிய செய்தி - அரசாணை எண் -152-நாள்- 23.03.2020 ஆசிரியர்கள் ,கல்வி நிலைய ஊழியர்கள் வீட்டிலிருந்தே பணியாற்ற உத்தரவு &Corona Virus Disease (COVID-19) – Infection Prevention and Control – The Epidemic Diseases Act, 1897 (Central Act No.3 of 1897) – Regulations – Notification - Issued.