ஊதிய முரண்பாடு - கருத்துரு அளிக்க ஆசிரியர் சங்கத்துக்கு அழைப்பு!