பள்ளியில் print எடுத்து பராமரிக்கவேண்டியவை user name & password

Image result for PRINT

*1.பள்ளியின் பெயர்:*

*2.ஒன்றிய பெயர்:*

*3.மாவட்டம்:*

*4.School EMIS NO:*

*5.TN EMIS*
*User ID:*
*Password:*

*6.Minority Scholarship*
*User ID:*
*Password:*

*7.BAS Attendance*
*User ID:*
*Password:*

*8.All Teachers Bio-Metric Attendance*
*User ID:*
*Password:*

*9.Inspire Award*
*User ID:*
*Password:*

*10.Teachers EMIS Login*
*User ID:*
*Password:*

*11.School E-mail*
*User ID:*
*Password:*

*12.MDM*
*Noon Meal SMS NO:*

*13.BEO CELL NO:*

*14.CRC CO-ORDINETOR CELL NO:*

*15.BRT CELL NO:*

*16.SMC PRESIDENT CELL NO:*

*17.SCHOOL SMC BANK Account NO:*

*18.BEO OFFICE E-MAIL ID:*