பள்ளிக்கல்வித்துறை ஆணையாளரின் தலைமையில் நேரடி கூட்டம் மண்டல வாரியாக அறிவிப்பு