வாக்குப்பதிவிற்கு முதல் நாள் , வாகுப்புப் பதிவு அன்று , வாக்குப்பதிவு முடிந்த பின்பு -அலுவலர்களின் பணிகள்