விலையில்லாப் பொருள்களை பள்ளிகளில் நேரடியாக விநியோகிப்பதற்கான போக்குவரத்துச் செலவினம் விடுவிப்பு - பயனீட்டுச் சான்றைச் சமர்ப்பிக்க தொ.க.இ செயல்முறைகள் வெளியீடு