பள்ளிகளில் சேதமடைந்த கட்டிடம் அகற்றுவது தொடர்பான இயக்குனர் செய்முறை