53 வகையான ஆவணங்களை பராமரிக்க வேண்டி உள்ளதால் பாடங்களை நடத்த முடியவில்லை என ஆசிரியர்கள் ஆதங்கம்

Image result for 53 வகையான ஆவணங்களை பராமரிக்க வேண்டி உள்ளதால் பாடங்களை நடத்த முடியவில்லை என ஆசிரியர்கள் ஆதங்கம்