2 நிமிடங்களில் வீடியோ EDITING செய்வது எப்படி?

2 நிமிடங்களில் வீடியோ EDITING செய்வது எப்படி?
*இரா.கோபிநாத்*
*இடைநிலை ஆசிரியர்*
*..தொ.பள்ளி ஒண்டிக்குப்பம்*
*கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்*

*திருவள்ளூர் மாவட்டம்*