தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநரின் (தொழிற்கல்வி) செயல்முறைகள் நாள்: .12.2019. *2017-2018 மற்றும் 2018-2019 ஆண்டில் பயின்ற மாணவர்களுக்கு Bonafied Certificate பெற்றுக் கொண்டு மடிக்கணினிகள் 16.12.2019-ற்குள் வழங்கப்பட வேண்டும்.PDF FILE

தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநரின் (தொழிற்கல்வி) செயல்முறைகள் நாள்: .12.2019.


*2017-2018 மற்றும் 2018-2019 ஆண்டில் பயின்ற மாணவர்களுக்கு Bonafied Certificate பெற்றுக் கொண்டு மடிக்கணினிகள்  16.12.2019-ற்குள் வழங்கப்பட வேண்டும்.
CLICK HERE TO VIEW