டிசம்பர் 11 பாரதியார் பிறந்த தினம்

hanks to-Mr.Thomas Rockland
டிசம்பர் 11 பாரதியார் பிறந்த தினம்கடந்த ஆண்டு பாரதியார் மற்றும் திருவள்ளுவரின் வரிகளைக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட விளையாட்டை ஊக்குவிக்கும் பாடல் மீண்டும் நண்பர்களின் பார்வைக்கு...