இந்திய அரசியலமைப்பு சட்ட தின உறுதிமொழி -PLEDGE FOR INDIAN CONSTITUTIONAL DAY"