தேர்தல் பணிக்கு ஆசிரியர்களைத்தான் அனுப்ப வேண்டுமா?

தேர்தல் பணிக்கு ஆசிரியர்களைத்தான் அனுப்ப வேண்டுமா?