*திருந்திய பொது மாறுதல் கலந்தாய்வுக்கான செயல்முறை ஆணை.*