வரையறுக்கப்பட்ட விடுப்புகள் 2020. _ RH LIST FOR THE YEAR 2020