அரசாணை எண் 187 பள்ளிக்கல்வி நாள்:23/10/2019- எட்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ஒரேபருவ பாடத்திட்டம்! பள்ளிக்கல்வித்துறை அரசாணை வெளியீடு