ஷாலா ஷித்தி (SHALA SIDDHI) புற மதிப்பீட்டு குழு பள்ளிப்பார்வையின் போது பார்வையிடும் பதிவேடுகள் மற்றும் பள்ளியில் பராமரிக்க வேண்டிய பதிவேடுகளின் விவரங்கள்

💫1. *இருப்புப் பதிவேடு*
💫2. *DISE (No Need)*
💫3. *நூலகப்பதிவேடு*
💫4. *ஆய்வகப்பதிவேடு*
💫5. *கணிணி பதிவேடு மற்றும் கால அட்டவணை.*
💫6. *துப்புரவாளர் பணியாளர் பதிவேடு.*
💫7. *மாணவர் திரள் பதிவேடு.*

💫8. *FA(a) and b registers and test Paper or Test Note.*
💫9. *சேர்க்கை நீக்கல் பதிவேடு.*
💫10. *பாடத்திட்டம் மற்றும் பணிப்பதிவேடு(work done register).*
💫11. *மெல்லக்கற்போர் பதிவேடு மற்றும் செயல்பாடுகள்.*
💫12. *மாற்றுத்திறனாளிகள் விவரப்பதிவேடு.*
💫13. *தலைமையாசிரியர் கண்காணிப்புப்பதிவேடு.*
💫14. *விலையில்லாப் பொருட்கள் வழங்கல் பதிவேடு.*
💫15. *மாணவர் வருகைப்பதிவேடு மற்றும் சுயவருகைப்பதிவேடு*
💫16. *MR, CCE records.*
💫17. *PA report*
💫18. *SMC  பதிவேடு.*
💫19. *ஆசிரியர் பயிற்சி பதிவேடு.*
💫20. *ஆசிரியர் வருகைப்பதிவேடு.*
💫21. *சுற்றறிக்கைப் பதிவேடு.*
💫22. *விடுப்புப்பதிவேடு.*
💫23. *PINDICS ( no need)*
💫24.  *பள்ளி முழுமைக்கான கால அட்டவணை.*
💫25. *பார்வையாளர் பதிவேடு (BEO and BRTE's)*
💫26. *பள்ளி மேம்பாட்டுத்திட்டம் ( ஏப்ரல் மாதம் வட்டார வளமையத்திலிருந்து கொடுக்கப்பட்ட படிவத்தின் நகல் அல்லது அசல்)*

💫27. *பள்ளி மேலாண்மைக்குழு பதிவேடு.*
💫28. *மாணவர்களின் உதவித்தொகை பதிவேடு.*
💫29. *உடல் நல பதிவேடு ( ஆரம்ப சுகாதார மையத்திலிருந்து மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது)*
💫30. *பள்ளி, பராமரிப்பு மாணிய வரவு, செலவு கணக்கு மற்றும் உரிய பதிவேடுகள்.*

💫31. *புகைப்படங்கள் மற்றும் சான்றுகள் ( செலவீனங்கள், பராமரிப்பு, விழா கொண்டாட்டங்கள் போன்றவைகளுக்கான  புகைப்படங்கள்)*