"நீர் நிலைகளில் குளிக்க மாட்டேன்" என மாணவர்கள் எடுக்க வேண்டிய உறுதிமொழி