8462 தற்காலிக ஆசிரியர் பணியிடங்களுக்கு மூன்றாண்டிற்கு தொடர் நீட்டிப்பு வழங்கி ஆணை பள்ளிக்கல்வித்துறை வெளியீடு. ( GO 392 , DATE 03.10.2019 )

பள்ளிக் கல்வி - 2011 - 12 ஆம் ஆண்டில் அரசு / நகராட்சி மேல்நிலைப்
பள்ளிகளுக்கு கூடுதலாக ஒப்பளிக்கப்பட்ட 1590 முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர் பணியிடங்கள் மற்றும் அனைவருக்கும் இடைநிலைக் கல்வித் திட்டத்தின்கீழ் அரசு உயர்நிலை / மேல்நிலைப் பள்ளிகளுக்கு கூடுதலாக ஒப்பளிக்கப்பட்ட 6872 பட்டதாரி ஆசிரியர் பணியிடங்கள் ஆக மொத்தம் 8462 தற்காலிக பணியிடங்கள் - 01.01.2019 முதல் மூன்றாண்டிற்கு தொடர் நீட்டிப்பு வழங்கி பள்ளிக்கல்வித்துறை ஆணை வெளியீடு.

Go.No. 392- RMSA BT Teachers Pay Continuation for 3 years.pdf - Download here