6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு ஆங்கில வழி, 7,8-ஆம் வகுப்பு கணக்கு -தமிழ்வழி, 8 அறிவியல் -தமிழ் வழி, 7 தமிழ் பாடக்குறிப்புகள்