2019-2020 ஆம் ஆண்டுக்கான ஆசிரியர் பொதுமாறுதல் கலந்தாய்வு குறித்து நீதிமன்ற தீர்ப்பாணையின் அடிப்படையில் திருத்தம் செய்து வெளியிடப்பட்ட அரசாணையின் அடிப்படையில் கலந்தாய்வு வழிமுறைகளைச் செயல்படுத்துதல் குறித்து பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்.