12 ஆண்டு சட்டப் போராட்டம் நடத்திய 90 வயது தலைமை ஆசிரியர்